Ukazovatele na meranie výkonnosti portfólia

Sharpe ratio – Investícia vo všeobecnosti je najlepšia vtedy, keď investor môže dosiahnuť čo najvyšší výnos pri čo najmenšom riziku. Sharpe ratio znázorňuje priemernú výkonnosť aktíva, portfólia alebo fondu nad úrovňou bezrizikového aktíva (používa sa výnos štátnej pokladničnej poukážky alebo výnos dlhopisov). Čím vyšší je ukazovateľ, tým je lepšia výkonnosť portfólia vzhľadom ku svojej rizikovosti. Inak povedané, porovnáva výnosnosť investície voči celkovému riziku. Nevýhodou tohto ukazovateľa je, že neberie do úvahy maximálny pokles portfólia.

Sortino ratio – jedná sa o rozšírenie sharpe ratia. Vysoká hodnota tohto ukazovateľa znázorňuje relatívne nízke riziko veľkých strát (napr. počas veľkých prepadov). Tento ukazovateľ odzrkadľuje ako sa portfóliu darilo počas viacerých kľúčových prepadov, tým pádom môže byť zaujímavý pre investora aj z tohto hľadiska. Môže to ovplyvniť bezpečnosť investície do budúcna.

Calmar ratio – je jeden z mála ukazovateľov, ktorý berie do úvahy maximálny prepad. Ukazuje aký je priemerný výnos portfólia alebo fondu voči maximálnemu prepadu. Čím vyšší je tento ukazovateľ, tým lepšie má dané portfólio hodnotenie. Meria sa výkonnosť fondu za posledné 3 roky.

Maximálny drawdown – znázorňuje, aký veľký prepad v portfóliu nastal v dôsledku rôznych udalostí. Napr. ak je na úrovni 10% znamená to, že najväčší prepad portfólia bol 10%. Čím menší drawdown je, tým je portfólio bezpečnejšie a odolnejšie voči prepadom na trhu. Samozrejme s rizikovejším profilom investície je väčšia pravdepodobnosť vyššieho drawdownu.