Investovanie do Junk Bonds – dlhopisy s vysokým výnosom

High – Yield Bonds, v preklade dlhopisy s vysokým výnosom sú takisto známe aj pod pojmom „junk bonds“ alebo „speculative bonds“. Ako aj z ostatných názvov vyplýva, jedná sa o dlhopisy, ktoré poskytujú vyšší výnos, no zároveň majú oveľa nižší rating. To znamená, že riziko zbankrotovania danej firmy je oveľa väčšie, ako pri firme investičným stupňom. Preto by investovanie do týchto aktív malo byť založené na dôkladnej analýzy konkrétnej spoločnosti alebo ETFka.

Dlhopisy a ich rozdelenie podľa ratingu

Tento druh dlhopisov nesie oveľa väčšie riziko a môže byť vydaný korporáciami alebo vládami. Dlhopis alebo „dlh“ so špekulatívnym ratingom sľubuje, že investorovi zaplatí úroky (kupón) a investovaný kapitál. V čom sa líši od klasického dlhopisu, je investičný stupeň resp. rating. Tento typ dlhopisu síce ponúka nadštandardný výnos (napr. 10% kupón). oproti bežnému dlhopisu (4% kupón), no zaraďuje sa do vysoko špekulatívneho pásma. Kvalitné dlhopisové portfólio môže obsahovať aj tento typ dlhopisu, no malo by mať veľmi malé percentuálne zastúpenie.

Tabuľka: Rozdelenie ratingu podľa investičného a neinvestičné stupňa (junk bonds)

Ako môžeme vidieť v predchádzajúcej ilustrácií, kvalitné dlhopisy sa nachádzajú v investičnom stupni (Aaa -Baa3 podľa Moody’s a od AAA po BBB- podľa S&P). High Yield bonds, resp. junk bonds sa nachádzajú v neinvestičnom stupni. Pri dlhopisoch s vysokým výnosom, investor získava vyšší výnos, no za cenu výrazne vyššieho rizika.

Dlhopisy s vysokým výnosom – výhody a nevýhody

Napriek tomu, že sa jedná o pomerne rizikové dlhopisy, tento druh aktíva je stále menej volatilný ako akcie. Nižšie sme zhrnuli ich výhody a nevýhody.

Zdroj: https://www.investopedia.com/terms/j/junkbond.asp

Pravdepodobnosť zlyhania (default) + príklad

Pokiaľ trh očakáva od nejakého aktíva, že zbankrotuje, tak jeho cena výrazne klesá. Je to z dôvodu, že všetci sa snažia predať dané aktívum a predbiehajú sa stále v nižšej a nižšej cene. Pravdepodobnosť bankrotu daného aktíva môže byť vypočítaná, resp. analyzovaná konkrétnymi derivátmi, tzv. „credit default swaps (CDS)“.

Ak napr. investor má nakúpené 10-ročné grécke (vládne) dlhopisy, cena CDS bude na úrovni 8%, resp. 800 bázických bodov. Investor očakáva, že strata v prípade zlyhania bude vo výške 90% (vtedy, keď grécka vláda bude meškať s platbami). Investor si však dokáže vypočítať aké sú trhové očakávania, resp. ako trh vníma grécke dlhopisy. V tomto prípade je pravdepodobnosť defaultu vo výške 80% (8%/10% = 0.8 resp. 80%).

Na ďalšom grafe môžete vidieť ako sa vyvíjala miera defaultu, resp. miera zlyhania inštitucionálnych pôžičiek a miera zlyhania dlhopisov s vysokým výnosom (high yield bonds alebo junk bonds). K septembru 2020 sa nachádzajú v rozmedzí 5-6 percent, pričom do roku 2022 sa odhaduje miera zlyhania v intervale od 5 do 7 percent.

Zdroj: https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/pandemic-to-keep-us-loan-hy-default-rates-elevated-through-2022-05-10-2020

Porovnanie miery zlyhania dlhopisov s rôznym ratingom

Napriek tomu, že sa jedná o pomerne vysokú mieru zlyhania, z dlhodobého konceptu je pomerne nízka, keď berieme do úvahy, že ekonomika sa nachádza v kríze. Je to najmä z dôvodu vysokej fiškálnej a menovej pomoci v USA a nákupu dlhopisových ETF Fedom. Nízke, resp. nulové úrokové sadzby dokážu firmy použiť na refinancovanie svojich dlhov a tieto firmy môžu ďalej existovať, napriek tomu, že majú existenčné problémy. S porovnaním s mierou zlyhania dlhopisov s investičným stupňom, junk bondy predstavujú veľmi rizikové aktíva.

Zdroj: http://thewire.fiig.com.au/article/2015/08/24/s-p-default-rate-report (2015)

Pokiaľ si porovnáme kumulatívny vývoj miery rizika zlyhania zistíme, že dlhopisy s neinvestičným stupňom dosahujú niekoľko násobne vyššie riziko ako dlhopisy s investičným stupňom. Dôležité je sledovať aj vývoj kumulatívnej miery rizika zlyhania a to z toho dôvodu, že veľa investorov nakupuje dlhopisy na niekoľko rokov. Čím dlhšia je splatnosť dlhopisu, tým väčšia je kumulatívna miera zlyhania.

Napr. dlhopis s najnižším investičným stupňom, ktorý má rating BBB-, má po 5tich rokoch 3.44 percentnú šancu, že zlyhá. Keď si však zoberieme kumulatívny priemer po 5tich rokoch pri junk dlhopisoch alebo dlhopisoch s vyšším výnosom (high yield), tak je viac než 16 percentná šanca, že daný dlhopis zlyhá alebo nebude plne splatený. To znamená, že high yield bondy sa vyznačujú až takmer 5-násobnou väčšou šancou zlyhania (takmer 500%), no vo väčšine poskytujú výnos väčší o 70-150 percent). Z hľadiska strednodobej investície (3-5 rokov), vzniká veľký nepomer medzi preberaným rizikom a dodatočným výnosom.

investovanie do fondov banner LSA

Z tohto pohľadu odporúčame aj investíciu do dlhopisu dôkladne zvážiť. Ideálne našimi odborníkmi, ktorí ako z mála na trhu neodporúčali investovať do dlhopisov jednej z najväčších investičných spoločností v našom regióne, ktorá požiadala štát o ochranu pred veriteľmi. Vyšší výnos má opodstatnenie len v tom prípade, ak je priamo úmerný k riziku, alebo v prípade, že dodatočný zisk je vyšší ako podstupované riziko, pričom treba dôkladne skúmať majetkovú štruktúru firmy a jej profitabilitu.