Investovanie do striebra – január

Striebro má štatisticky najlepšie výsledky v decembri, januári a februári. Aktuálne makro udalosti, ako nárast inflačných očakávaní a pokles „real yields“ sú silné býčie argumenty. Zvyšovanie sadzieb je v nedohľadne, pričom uvoľnená menová politika by mohla viesť k ďalším diskrepanciám medzi trhovou cenou a skutočnými fundamentami. Investovanie do striebra, alebo iných kovov dáva v týchto časoch väčší zmysel, ako kedykoľvek predtým.

Striebro si vedie skutočne dobre v roku 2020. Dokonca tak dobre, že niekto by mohol povedať, že tento rast je neudržateľný. Podľa nášho názoru, opak je pravdou. Nasledujúce mesiace – január a február sú vo všeobecnosti najsilnejšie mesiace pre striebro a existuje veľmi veľká pravdepodobnosť, že investori a obchodníci môžu mať opäť pozitívne vyhliadky. Štatistika a ďalšie makro udalosti stoja za striebrom, ako napr. real yields, inflačné očakávania a iné – stimuly (fiškálne a menové) na celom svete. Rally by mohla pokračovať aj na začiatku 2021, keďže zvýšenie úrokových sadzieb je v nedohľadne.

Zvýšenie úrokových sadzieb v nedohľadne

Podľa členov FOMC a tzv. „dot-plot“ grafu neuvidíme žiadne zvýšenie sadzieb v roku 2021 a 2022. Je celkom značná šanca, že sadzby budú zvýšené v roku 2023 alebo neskôr. Podľa môjho osobného názoru, pokiaľ nenastane nejaká ojedinele nepredvídaná situácia v ekonomike a pokiaľ nenastane ďalšia stresová situácia na finančných trhoch, tak predpokladám, že vzniknú výrazné tlaky na stranu centrálnych bánk, aby zvýšili sadzby v roku 2022-2023. Toto v praxi znamená, že tok lacných peňazí bude ďalej prúdiť do ekonomiky a finančného trhu, čo pravdepodobne ešte viac znehodnotí US dolár a môžeme očakávať ďalšie zhodnotenie na akciovom a komoditnom trhu počas tohto obdobia. Avšak, všetko záleží od množstva peňazí, ktoré bude prúdiť do ekonomiky počas tohto obdobia. Akú veľkosť QE uvidíme a ako budú centrálne banky reagovať?

Zdroj: FOMC via ZH

Podobný trend môžeme vidieť v eurozóne (ECB) a iných CB celosvetovo. Podľa tejto úvahy môžeme dospieť k záveru, že čím dlhšie bude na trhu príliš uvoľnená menová politika, tým väčšie bude zhodnotenie akcií a komodít. Tým väčšia bude divergencia medzi trhovými cenami a reálnymi fundamentami v prostredí nulových alebo záporných úrokových úrovní. Nie je to ani z ďaleka iba o M2, pretože M2 by sa teoreticky mohla zmeniť aj o 100%, pričom inflácia by mohla povedzme narásť „len“ o 10%. Nie je to iba o tlačení peňazí, ale prevažne o inflačných očakávaniach v budúcnosti.

Real yields

Ako Rotho Reseasch LTD uvádza, existuje všeobecný vzťah medzi dlhopismi a komoditami.

„Ak teda reálne úrokové sadzby začnú rásť, racionálny investor bude preferovať realokáciu jeho portfólia, do niektorých US štátnych cenných papierov alebo aktív, ktoré chránia pred infláciou (Inflation protected securities) a inkasovať kupóny, radšej než držať dlhú pozíciu v komodite, v ktorej má negative carry.“

Nižšie na grafe môžeme vidieť ako sa vyvíja real yield (úroková sadzba v USA – inflácia) na TIPS s 5-ročnou maturitou a vývoj ceny striebra a ich korelácie. Zo strednodobého hľadiska, tieto aktíva majú pomerne silnú priemernú negatívnu koreláciu. No nie takú akú má napr. zlato s real yields. Dôvodom je, že zlato je drahý kov. Napriek tomu, veľa ľudí radí do portfólia drahých kovov aj striebro (aj keď sa považuje za priemyselný kov). V každom prípade, väčšinu času, korelácia je prevažne v negatívnych úrovniach, čo vysvetľuje opačný cenový vývoj.Zdroj: YCharts

Inflačné očakávania

Graf nižšie takisto podporuje býčí scenár, keďže prepad  inflačných očakávaní by viedol k ďalšej vlne masívnych stimulov od centrálnej banky. Narastajúce inflačné očakávania na jednej strane slúžia ako podpora pre býčí scenár, ako aj pre drahé kovy, no na druhej strane vysoké inflačné očakávania môžu zapríčiniť menší tok peňazí zo strany centrálnych bánk do ekonomiky prostredníctvom štandardných a neštandardných nástrojov menovej politiky v budúcnosti. To je skôr negatívne.

Zdroj: YCharts

Vývoj striebra za jednotlivé mesiace

Pokiaľ si rozoberieme dáta silver futures od roku 2000, uvidíme silnú zimnú sezónnosť, kde december, január a február môžeme považovať za najsilnejšie mesiace. Priemerný zisk za decemer je 1.8%, za január 3.7% a za február 2.9%. Podľa priemeru je najlepší mesiac júl, ktorý dosahuje 4.1%. Avšak toto môže byť spôsobené extrémnymi hodnotami. Aby sme získali lepší obraz, musíme sa pozrieť na hodnoty mediánu.

Podľa mediánu dosahuje výkonnosť za december 2.3%, za január 3.7% a za február 4.1%. Tieto čísla sú skutočne veľmi dobré. Avšak treba pripomenúť, že minulá výkonnosť za žiadnych okolností nie je garanciou správania aktíva v budúcnosti. V každom prípade nám to môže slúžiť ako pomôcka. Z tohto pohľadu, môžeme očakávať, že silné mesiace sú pred nami.

Zdroj: Vlastné spracovanie

Januárové pravdepodobnosti a distribúcia

Ešte raz, treba pripomenúť, že sme zobrali dáta od roku 2000 a urobili distribučnú analýzu. V tomto rozmedzí histogramu môžeme vidieť frekvenciu ziskov od roku 2000 do 2019 za január. Napr. môžeme vidieť, že najväčšia frekvencia ziskov v januári bola v rozmedzí 3.0 – 6.0 %. Od roku 2000 sa tak stalo 5-krát a pravdepodobnosť, že by takáto situácia mohla nastať je 25%.

Pravdepodobnosť, že striebro bude v pluse v januári (viac než 0%) je v tomto prípade 75%, pričom pravdepodobnosť, že pridá viac než 3% v tomto mesiaci je 55%. Toto nám indikuje kumulatívna pravdepodobnosť.

Zdroj: Vlastné spracovanie

Aktuálny vývoj

Na základe dát sme vypočítali priemerný vývoj za jednotlivé dni v januári (oranžová). Na spodnej osi môžeme vidieť aktuálny vývoj k 4. januáru (v čase vypracovania grafe rátame s aktuálnou cenou). Tento graf slúži iba na porovnanie s historickými výsledkami za január a v žiadnom prípade neslúži ako investičná rada.

Zdroj: Vlastné spracovanie

Záver

V aktuálnych trhových podmienkach máme veľmi veľa podporných argumentov pre býčí scenár na striebro. ETF na striebro by mohlo byť výbornou možnosťou na diverzifikáciu portfólia. Real yields stále klesajú, keďže inflačné očakávania rastú v dôsledku agresívnej menovej politiky v USA a celosvetovo. Keďže zvýšenie sadzieb je v nedohľadne, lacné peniaze by mali ďalej prúdiť do ekonomiky a finančného trhu, čo by mohlo zapríčiniť zníženie kúpyschopnosti USD a iných mien. To je „mana“ pre akcie a komodity ako zlato a striebro, prípadne paládium. Zo štatistického pohľadu sú pred nami silné mesiace – január a február so silnými priemernými hodnotami a mediánom zhodnotenia. Pravdepodobnosť, že striebro v januári spraví viac než 3% je 55%. S aktuálnou podporou fundamentálneho pohľadu s kombináciou fiškálnej a menovej politiky, ostávame bullish na drahé kovy napr. formou ETF.

Táto analýza neslúži ako investičné poradenstvo, ale poukazuje na historický vývoj. Treba mať na pamäti, že minulý vývoj nie je žiadnou garanciou budúceho vývoja.