Duke Energy Corporation

Cena: 83.2 USD,  05.08.2020

Duke Energy Corporation (Duke Energy) je energetická spoločnosť. Spoločnosť bola založená v roku 2005 a jej ústredie je v Charlotte v Severnej Karolíne. Funguje v troch segmentoch: Elektrické služby a infraštruktúra; Plynárenské zariadenia a infraštruktúra a komerčné obnoviteľné zdroje energie.

Spoločnosť pôsobí v USA prostredníctvom svojich priamych a nepriamych dcérskych spoločností. Segment Electric Utilities and Infrastructure (elektrické služby a infraštruktúra) poskytuje maloobchodné elektrické služby prostredníctvom výroby, prenosu, distribúcie a predaja elektriny približne 7,5 miliónom zákazníkov v rámci juhovýchodných a stredozápadných oblastí USA. Tieto operácie zahŕňajú elektrinu predanú veľkoobchodne obciam, elektroenergetickým spoločnostiam a iným subjektom poskytujúcim služby. Segment Plynárenských sietí a infraštruktúry slúži zákazníkom v oblasti zemného plynu pre domácnosti, komerčné, priemyselné a energetické podniky. Segment komerčných obnoviteľných zdrojov energie primárne získava, buduje, vyvíja a prevádzkuje veternú a solárnu výrobu energie z obnoviteľných zdrojov na celom kontinente USA.

Medzikvartálny rast tržieb je v dobrej korelácií s trhovou cenou. Avšak môžeme zaznamenať pokles v meraných dátach v aktuálnom štvrťroku. Potrebovali by sme vidieť odraz smerom nahor.

Analýza tržieb a ziskov

V tomto prípade neodhadujeme Earnings Power Value, Growth Value ani Franchise Valuse, pretože CAPEX je veľmi vysoký a očakávaný udržatelný EBT je veľmi malý v tomto prípade.

Ziskové modely sa nachádzajú medzi našími pásmami, okrem kvartálnych údajov, kde môžeme vidieť potenciálne podhodnotenie. Avšak, obdržali sme negatívne výsledky v modeli tržieb. Vývoj dát je veľmi stabilný vo všetkých časových rámcoch. Model vlastného imania takisto reprezentuje podobný výhľad, kde iba kvartálny vývoj je jemne pod spodným pásmom.

Vývoj EPS, Dividend a Tržieb je menší než trhová cena okrem EPS v roku 2015. To môže naznačovať možnú diskrepanciu medzi vývojom finančných ukazovateľov a finančnými dátami a trhovou cenou. 5-ročný vývoj má lepšiu koreláciu. Sektorová korelácia je vysoká, ale rast zaostáva za trhovou cenou.

Investičný výhľad

Dlhodobý štatistický výhľad je aktuálne negatívny keďže  očakávame klesajúcu fázu cyklu (skóring je -3). Objemy sa znižujú. Zóna dopytu by mohla byť medzi 70-75 USD, kde sa nachádzajú dôležité support zóny.

Nami odhadovaná cena spoločnosti je približne okolo 89. Mali by sme sa zamerať viac na rastový koncept pri rešpektovaní finančných dát. Z technického a štatistického hľadiska je trhová cena v negatívnom trende a fáze cyklu.

Analyzovaná spoločnosť vyzerá jemne podhodnotená z fundamentálneho pohľadu. Aktuálny technický a štatistický výhľad je viac negatívny. V prípade investície by sme mali počkať na odraz trhovej cenu, kým nenaberie pozitívne momentum v mesačnej štatistickej analýze a vývoji cyklov.