obchodovanie a trading

Investičný a obchodný systém

Náš investičný a obchodný systém je postavený na myšlienkach hodnotových investorov a doplnený o dlhodobé procesy z investičných bánk a hedge fondov.

Je však vhodné spájať dokopy investovanie a obchodovanie (trading)?

Ukážeme Vám, že áno. Chce to však systém, guráž, správne nastavenie mysle a porozumenie obom stranám mince. Takto sme následne schopní vyhľadávať kvalitné príležitosti v každej fáze ekonomického cyklu. Pochopíte, že krátkodobé výkyvy trhu sú len časťou dlhodobého cyklu.

Hlavné rozdiely medzi investovaním a obchodovaním 

Poznámka: Pod pojmom obchodovanie (trading) rozumieme, a náš systém tiež zahŕňa, pozície v rámci niekoľkých mesiacov až do jedného roka. Nejedná sa o krátkodobé obchodovanie (trading) v rámci dní.

Investovanie

 • Preferuje sa nízka volatilita

 • Risk manažment založený na ochrannej marži (Margin of Safety)

 • Meranie rizika založené na vzdialenosti ceny od vnútornej hodnoty

 • Doba držanie niekoľko rokov. Najlepšie však navždy

 • Väčšie pozície

 • Malý alebo žiaden podiel štatistickej a technickej analýzy

Obchodovanie (Trading)

 • Potreba zvýšenej volatility

 • Risk manažment založený na volatilite a odchýlkach

 • Meranie rizika založené na dopredu určenej možnej strate – Stop Loss

 • Zvyčajne do 1 roku (v závislosti na dobe daného cyklu)

 • Menšie pozície, hlavne pri použití páky

 • Približne 20% podiel štatistickej a technickej analýzy

Ako sa môže investovanie a trading dopĺňať?

Ak máte urobený širší pohľad a hĺbkovú fundamentálnu analýzu (makro/mikro pohľad, vnútorná hodnota…), to Vám môže lepšie pomôcť pri identifikovaní kvalitných obchodných (trading) príležitostí. Ako obchodník (trader) by ste mali mať nadčasový globálny makro systém, na identifikovanie takýchto príležitostí (LS-Analytics). Náhodné otváranie pozícii môže skončiť značnou stratou kapitálu, čo nikto nechce.

Krátkodobá až strednodobá obchodná analýza (kvartálne finančné dáta; denné, týždenné, mesačné cenové dáta a ich zmeny) môže byť veľmi nápomocná pri otváraní a vstupe do dlhodobej investičnej pozície, z pohľadu sledovania vývoja cyklov a aktuálneho sentimentu.

Rovnako je veľmi dôležité vedieť určiť, kedy a ako použiť rôzne nástroje finančného trhu v závislosti na ich vhodnosti, aby sme tak dosiahli čo najnižšie náklady spolu s rizikom.

swingove obchodovanie

Aké spoločné investičné črty majú Graham, Buffett, Lynch, Templeton, Marks, Dalio a iní?

„Nakupovať, keď iní zúfalo predávajú a predávať, keď iní v eufórií nakupujú, predstavuje najväčšiu odvahu, ale poskytuje najväčší zisk.“

– Sir John Templeton –

„Človek, ktorý je v živote úspešný, musí niekedy ísť proti prúdu.“

– John D. Rockefeller, Sr. –

„Je oveľa lepšie kúpiť skvelú spoločnosť za férovú cenu, ako kúpiť priemernú spoločnosť za skvelú cenu.“

– Warren E. Buffett –

„Pri cyklických príležitostiach je načasovanie všetkým. Musíte však byť schopní zistiť skoré známky toho, že podnikanie sa rozpadá alebo zlepšuje.“

– Peter Lynch-

„Akciový trh je príbehom cyklov a ľudského správania sa, ktoré je zodpovedné za nadmerné reakcie v oboch smeroch.“

– Seth A. Klarman –

„Kupovať v obdobiach pesimizmu a nízkych cien; predávať v obdobiach optimizmu a vysokých cien.“

– Benjamin Graham –

„Aby ste boli úspešní, musíte vsádzať proti konsenzu a mať pravdu.“

– Ray Dalio –

„Myslím si, že je nevyhnutné si uvedomiť, že všetko je cyklické. Je málo toho, čoho som si istý, ale tieto veci sú pravdivé: Cykly nakoniec vždy prevládnu. Nič sa nevyvíja v jednom smere navždy. Stromy nerastú až k oblohe.“

– Haward Marks –

A na týchto myšlienkach je postavený celý náš investičný a obchodný (trading) systém:

Vyhľadávať fundamentálnu hodnotu v tituloch sa dlhodobo javí ako najziskovejšia investičná stratégia, ktorej základy položil Benjamin Graham. Základnú myšlienku tvorí minimalizovanie strát investície, resp. jej úplnú stratu nákupom kvalitných spoločností.

Trhová cena ukazuje to na koľko si účastníci na trhu cenia daný inštrument. Avšak nie vždy odráža aj jeho skutočnú hodnotu. Pozitívny rozdiel medzi vnútornou hodnotou nášho aktíva a jeho trhovou cenou nazývame ochrannou maržou (Margin of Safety).

Nejeden úspešný investor, či už v minulosti alebo dnes, často hovorí o tom, že najlepším spôsobom ako zarobiť na trhoch je ísť proti prúdu. Nie však bezhlavo. Aby sme sa vyhli zbytočným stratám v pozíciách proti trhu, využívame na rozhodovanie ich cyklickosť.

Na to aby sme mohli byť úspešní v dnešnom technologickom/technickom svete používame rôzne dlhodobé postupy investičných bánk a hedge fondov, ktoré sme získali od profesionálnych traderov z celého sveta a následne aplikovali do nášho systému.

Základná štruktúra investičného a obchodného systému

Pod pojmom investovanie podľa hore uvedeného rozumieme dobu držania niekoľko rokov, resp. najlepšie navždy. Zvyčajne sa bavíme o investovaní do spoločností prostredníctvom nákupu akcií alebo dlhopisov. Ostatné nástroje trhu, resp. deriváty využívame najmä pri obchodných príležitostiach.

Investičná zložka je založená na vyhľadávaní kvalitných hodnotových spoločností a mala by tvoriť minimálne 50%. Ak už však aj nájdeme danú príležitosť, snažíme sa tiež zistiť nakoľko s nami súhlasí/nesúhlasí samotný trh. Tu nám do značnej miery pomáha práve globálny makro pohľad, na základe ktorého sme schopní odhadnúť v akej fáze cyklu sa daná ekonomika alebo sektor nachádza. Podľa toho následne tvoríme a uvažujeme aj s obchodnými príležitosťami
v trvaní priemerne niekoľko mesiacov až jedného roku, čo hlavne závisí od predpokladanej dĺžky daného cyklu.

Základné body, podľa ktorých vyhľadávame a analyzujeme potenciálne príležitosti sú nasledovné:

Investovanie

Analýza fundamentov, hodnoty a rastu

Finančné výkazy – Výkazy z kvantitatívneho pohľadu
Hodnotové indikátory, pomery a násobky, marže a sila ziskov – Kvantitatívny pohľad na hodnotu spoločnosti pomocou indikátorov, násobkov a pomerov
Vnútorná hodnota a ochranná marža – Ohodnotenie spoločnosti pre 3 rôzne scenáre vývoja, použitím historických finančných dát
Model ziskov, tržieb a vlastného imania – Modelovanie možných pohybov trhovej ceny pomocou historického vývoja pomerov PE, PS a PB
Rast a korelácie – Rast a korelácie hlavných finančných dát a najreprezentatívnejšieho sektora s trhovou cenou akcie

Štatistická, technická a analýza rizík

Denné, týždenné a mesačné grafy – Štatisticky odhadované trhové objednávky ako Stop Loss a Profit Target. Zmeny na daných periódach (mesiac, kvartál, rok) a indexácie s cenovým vývojom.

trading a investovanie
trading a investovanie

Obchodovanie (trading)

Globálna makro analýza

Predstihové indikátory – PMI, NMI, ESI, BCI – Indexy ekonomickej a biznis klímy, Spotrebiteľská dôvera a sentiment, Stavebné povolenia, Ponuka peňazí
Potvrdzujúce indikátory – CPI, PPI – Inflácia, Zamestnanosť a nezamestnanosť, Rast miezd, Priemyselná produkcia, Tovar dlhodobej spotreby, Maloobchodné služby, PCE – Výdavky na osobnú spotrebu
Zaostávajúce indikátory – Úrokové sadzby, Vládny dlh, Súvaha centrálnej banky, Úrokové náklady a likvidita, Výnosy štátnych dlhopisov
Informatívne indikátory – HDP, Platobná a obchodná bilancia, Úrokový diferenciál, Návratnosť akciového trhu a relatívne bohatstvo obyvateľstva

Podobnostná analýza

Sledovanie cyklov, štandardných odchýlok a ATR – Hlavné menové páry, akciové indexy a sektorové ETF v USA
Sledovanie cyklov a korelácii vybraných menových párov a COT dát – Menové páry obsiahnuté v COT dátach

Predchádzajúce analýzy z nášho systému

Analytický systém zatiaľ nie je na predaj koncovému zákazníkovi. Metódy tu vyvinuté sa však používajú v našom Hedge Fonde a aktuálne pracujeme na vývoji webového rozhrania, kde sa budú dať naše analýzy zakúpiť a prezerať. Ak vás tento systém zaujal, môžete nás kontaktovať pomocou chatu, alebo nižšie uvedeného formulára a my vám radi ponúkneme viac infomácií.

  „Človek, ktorý je v živote úspešný, musí niekedy ísť proti prúdu.“

  John D. Rockefeller, Sr. • Citát dňa

  „Kupujte v obdobiach pesimizmu a nízkych cien; predávajte v obdobiach optimizmu a vysokých cien.“

  Benjamin Graham • Citát dňa

  „Nakupovať, keď iní zúfalo predávajú a predávať, keď iní v eufórií nakupujú, predstavuje najväčšiu odvahu, ale poskytuje najväčší zisk.“

  Sir John Templeton • Citát dňa

  „Pri cyklických príležitostiach je načasovanie všetkým. Musíte však byť schopní zistiť skoré známky toho, že podnikanie sa rozpadá alebo zlepšuje.“

  Peter Lynch • Citát dňa

  „Aby ste boli úspešní, musíte vsádzať proti konsenzu a mať pravdu.“

  Ray Dalio • Citát dňa

  „Ak by bolo špekulovanie tak jednoduché, každý by bol špekulant.“

  André Kostolany • Citát dňa